Receitas

O Lacón Gallego, dada a súa condición de produto curado, presenta a enorme vantaxe da súa doada conservación, xa sexa en condicións de refrixeración ou nun ambiente non controlado, aínda que neste caso sería aconsellable unha zona con aireación axeitada, iluminación non excesiva e temperatura o máis moderada posible. Á hora da súa preparación, varios son os requisitos ineludibles:

Desalgado: levarase a cabo nun recipiente que permita cubrir totalmente a peza con auga. Nesas condicións deberá permanecer 48 horas, procedendo ao cambio da auga cada 12 horas.

Cocción: levarase a cabo nunha pota onde o lacón quede ben cuberto de auga, tapado o recipiente e a lume normal, de forma que se manteña constantemente a fervor lento. No caso da peza enteira, daráselle unha cocción de dúas horas e media. Se se trata de media peza ou dun rolo feito a base de lacón (envolto en papel de aluminio primeiro, logo nun pano branco e ben atado), ese tempo redúcese a dúas horas. Neste último caso, e unha vez elaborado, cómpre colocar unha bandexa cun peso suficiente encima de dito rolo co fin de que escorra ben, o que redundará nunha maior facilidade á hora de cortar os toros e, polo tanto, nunha mellor presentación.

onservación do produto cocido: Farase en condicións de refrixeración, non prolongando a mesma máis alá de 7 días. Este tempo pode verse reducido no caso dos rolos, limitada a súa vida útil non polo propio lacón senón polo recheo que leve.

MinisterioFEADERXunta de Galicia
CR Lacón Gallego